The Annual Knockout.

Winner. Runner-Up.
1999. M. Cosgrove A. Boyd
2000. D. McCash M. Cosgrove
2001. R. Carroll G. Todd
2002. A. Kerr J. Nicholson
2003. C. Cuthbert T. McAteer
2004. C. Cuthbert G. Rae
2005. C. Cuthbert C. Hutton
2006. K. Inglis C. Cuthbert
2007. K. Inglis T. McAteer
2008. C. Cuthbert B. Kearns
2009. K. Inglis J. Stevens
2010. J. Stevens K. Inglis
2011. K. Inglis P. Clark
2012. B. Airlie C. Cuthbert
2013. J. Colligan Jr B. Connell
2014. K. Inglis P. Cochrane
2015. B. Kearns C. Cuthbert
2016. P. Cochrane B. Kearns
2017. C. Sandford K. Inglis
2018. J. Colligan Jr B. Connell
2019. K. Inglis B. Bryson

The League 1 Cup.

(Formally The Ali Boyd Cup 2015-17).

Winner. Runner-Up.
2015. I. Dobson B. Cumming
2016. P. Cochrane B. Kearns
2017. P. Cochrane K. Berlouis
2018. B. Connell D. McGrath
2019.

The League 2 Cup.

(Formally The Consolation Knockout 2015-17).

  Winner. Runner-Up.
2015. B. Connell D. Cumming
2016. C. Samson M. Cosgrove
2017. K. Inglis C. Cuthbert
2018. S. Reilly C. Hutton
2019.

The Doubles Knockout.

  Winners. Runners-Up.
2013. T. McAteer
G. Rae
P. Cochrane
D. Cumming
2014. J. Colligan Jr
C. Hutton
J. Colligan Sr
B. Bryson
2015. C. Ritchie
B. Connell
B. Inglis Sr
P. Cochrane

The Ian Hebenton Memorial Cup.

  Winner. Runner-Up.
2006. K. Inglis T. McAteer
2007. J. Stevens M. Cosgrove
2008. J. Stevens T. McAteer
2009. J. Stevens C. Cuthbert
2010. J. Stevens C. Shearer
2011. K. Inglis B. Connell
2012. K. Inglis T.McAteer
2013. P. Cochrane C. Cuthbert
2014. C. Cuthbert J. Colligan Jr
2015. T. McAteer K. Inglis
2016. C. McKay J. McGrath
2017. J. Stevens B. Connell
2018. K. Inglis J. McGrath
2019.

The League Winners.

  Winner. Runner Up.
1999. M. Cosgrove J. Colligan Sr
2000. M. Cosgrove J. Colligan Sr
2001. R. Carroll T. McAteer
League 1. League 2.
Winner. Runner Up. Winner. Runner Up.
2002. A. Kerr T. McAteer P. Robertson C. Hutton
2003. A. Kerr T. McAteer C. Cuthbert C. Hutton
2004. C. Cuthbert T. McAteer J. Colligan Jr R. Macfarlane
Winner. Runner Up.
2005. T. McAteer C. Cuthbert
2006. K. Inglis J. Stevens
2007. K. Inglis J. Stevens
2008. C. Cuthbert K. Inglis
2009. K. Inglis J. Stevens
2010. B. Connell J. Stevens
2011. C. Cuthbert J. Stevens
2012. C. Cuthbert J. Stevens
2013. J. Stevens C. Cuthbert
League 1. League 2.
Winner. Runner Up. Winner. Runner Up.
2014. K. Inglis J. Stevens J. McGrath B. Inglis Jr
2015. J. McGrath P. Cochrane B. Cumming C. Samson
2016. S. Brand C. Cuthbert P. Cuthbert G. Rae
2017. P. Cochrane J. McGrath C. Sandford B. Connell
2018. B. Inglis Jr J. Colligan Jr B. Czyba K. Simpson
2019.

The Presentation Evening Knockout.

Winner. Runner-Up.
2014. J. Colligan Jr B. Connell
2015. T. McAteer C. Cuthbert
2016. T. McAteer P. Cochrane
2017. C. Sandford J. Colligan Jr
2018. J. McGrath G. Rae
2019.

The Winter Shootout.

Winner. Runner-Up.
2019.